Tietokone opiskelun apuvälineeksi

Tarvitsetko tietokonetta ammattiopintoihin, etkä ole toisen asteen maksuttomuuden piirissä? Suoritatko etäopintoja? Oletko korkeakouluopiskelija, jolta puuttuu oma tietokone? Esimerkiksi tällaisiin tarkoituksiin voit hakea Tukilinjalta tietokonetta opiskelun apuvälineeksi.

Näin haet apurahaa

Kerro hakemuksessasi tietokoneen käyttötaidoistasi sekä siitä, mistä saat tarvittaessa apua tietokoneen käytössä ilmenevissä ongelmissa.

Jos tietokoneelle ja ohjelmistolle on toimintarajoitteeseen tai käyttötarpeeseen liittyviä erityisvaatimuksia, voidaan asiantuntijan suosituksesta myöntää myös yksilölliseen käyttötarpeeseen soveltuva tietokone. Kerro silloin Haettava apuraha -kohdassa toivomasi laitteen ja ohjelmiston merkki, malli, hinta ja hankintapaikka.

Mikäli haet laitteen lisäksi tulostinta, tai muita lisälaitteita ja ohjelmia, perustele niiden tarve hakemuksessasi. Jos haet tablettia, kerro myös toivottu käyttöjärjestelmä.

Tukea ei myönnetä seuraaviin kohteisiin:

-Koulussa tai koulupäivän aikana tarvittaviin apuvälineisiin peruskouluikäisille lapsille. Koulutyössä tarvittavien apuvälineiden hankkimisesta vastaa perusopetuslain 31 §:n mukaan koulu.

– Office-ohjelmaan, jos opiskelija saa sen maksutta käyttöönsä oppilaitoksen kautta.

-Välineisiin tai kuluihin, jotka vakuutuslaitos tai julkisen sektorin toimija (esim. oppilaitos, Kela, sairaanhoitopiiri) on lain mukaan velvollinen hakijalle kustantamaan.

Huomioittehan, että 2. asteen oppilaitokset ovat 1.8.2021 alkaen velvollisia kustantamaan opetuksessa tarvittavat oppimateriaalit sekä työvälineet, -asut ja –aineet aloittaville opiskelijoille, jotka kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin.

Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta

 

Lisätietoja tietokoneiden hankintatavoista ja apurahojen myöntämisestä.

Nämä liitteet tarvitset hakemukseesi

1) Opiskelutodistus tai tosite opintoihin hyväksymisestä, jos olet jo saanut opiskelupaikan. Oppivelvollisuusikäisen hakijan ei tarvitse toimittaa todistusta peruskoulussa opiskelusta.

2) Todistus vammasta/sairaudesta, josta käy ilmi hakijan tämänhetkinen toimintakyky (esim. lääkärinlausunto, kuntoutussuunnitelma, lääkärin hoitokertomus). Tarkista, että lausunnosta löytyy hakijan nimi ja syntymäaika.

3)Tulotiedot. 18 vuotta täyttäneeltä hakijalta tarvitaan sekä oma että mahdollisen avio/avopuolison esitäytetty veroilmoitus ja verotuspäätös (verohallinto toimittaa keväisin postitse kotiin tai/ja OmaVero-palveluun jokaiselle täysi-ikäiselle henkilölle esitäytetyn veroilmoituksen ja verotuspäätöksen). Tietojen tulee olla viimeksi toimitetusta verotuksesta.

Alaikäiseltä hakijalta tarvitaan vanhempien tulotiedot. Mikäli vanhemmilla ei ole yhteishuoltajuutta, tarvitaan selvitys elatusavusta.

Katso esimerkkikuvat tarvittavista veroasiakirjoista (PDF).

Jos tulot ovat viimeisimmän verotuksen jälkeen muuttuneet olennaisesti, tarvitaan myös tosite nykyisistä tuloista (esim. tulorekisteriote) ja selvitys muutoksen syystä.

Mikäli saat Kelan perustoimeentulotukea, voit lähettää tulotietona pelkästään voimassa olevan myönteisen toimeentulotukipäätöksen.

4) Asiantuntijan suositus tietokoneen käyttötarpeesta. Suosituksessa tulee perustella haetut tietotekniset apuvälineet ja laitteen erityisominaisuudet. Lisätietoja suosituksen pyytämisestä.

Mahdollisesti tarvittavat liitteet:

Joissakin tapauksissa on mahdollista saada tietokone sekä sen apuvälineet ja apuvälineohjelmat julkisilta tahoilta tai vakuutuslaitoksesta. Silloin Tukilinja edellyttää, että tietokonetta on haettu ja että päätös liitetään apurahahakemukseen. Tämä mahdollisuus koskee etenkin henkilöitä, joilla on aistivamma tai motorisia rajoitteita, kuten vaikeus kirjoittaa kynällä. Alla tyypillisimmät esimerkit:

– Kun tietokone on sairauden tai vamman vuoksi välttämätön apuväline alakouluikäiselle oppilaalle, se voidaan saada koulusta lainaksi tai lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä sairaanhoitopiiristä.

– Kun tietokone on sairauden tai vamman vuoksi välttämätön apuväline työelämään tähtäävissä opinnoissa, sitä voi peruskoulun 7. luokalta lähtien anoa Kelan kautta ammatillisena kuntoutuksena. Hakemisessa tarvitaan ammatillisen kuntoutuksen suunnitelmaa.

– Mikäli tietokonetta ei ole mahdollista saada koulun, sairaanhoitopiirin tai Kelan kautta, mutta sitä tarvitaan vamman vuoksi välttämättömänä opiskelun apuvälineenä, saattaa hankintaan saada tukea kunnan vammaispalveluista.

– Kun vamma on aiheutunut onnettomuudesta tai tapaturmasta, voi olla mahdollista saada tietokone vakuutuslaitoksen kautta.

Täytä hakulomake