Säätiön säännöt

Tukilinja-säätiö sr säännöt

1§ Säätiön nimi on Tukilinja-säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. (Käännös ruotsiksi on Stiftelsen Tukilinja sr ja englanniksi Tukilinja Foundation sr.)

2§ Säätiön tarkoituksena on vammaisten ja pitkäaikaisesti toimintarajoitteisten

henkilöiden yhdenvertaisuuden ja tasavertaisten toimintamahdollisuuksien edistäminen.

3§ Tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö:

  1. Myöntää apurahoja.
  2. Harjoittaa varainhankintaa esimerkiksi vastaanottamalla lahjoituksia ja toimeenpanemalla keräyksiä.
  3. Toimintamuotona on kaikki laillinen toiminta tarkoituksen edistämiseksi.

4§ Säätiön omaisuuden muodostavat säätiötä perustettaessa sille luovutettu peruspääoma, 50.000 euroa, sekä säätiölle vastaisuudessa kertyvä omaisuus.

Peruspääoma on säilytettävä vähentymättömänä. Sen tuotto saadaan käyttää säätiön tarkoituksen toteuttamiseen.

Säätiöllä on oikeus vastaanottaa avustuksia, lahjoja ja testamentteja sekä muullakin laillisella tavalla kartuttaa omaisuuttaan toimintamuotojen rahoittamiseksi. Näin kertyneet varat käytetään säätiön tarkoituksen toteuttamiseen, ellei niitä ole määrätty liitettäväksi peruspääomaan.

Säätiön omaisuus on tehtävä tuloa tuottavaksi sijoittamalla se vakavaraisesti ja turvatusti. Säätiö on tässä tarkoituksessa oikeutettu hankkimaan ja omistamaan myös kiinteää omaisuutta.

5§ Säätiön asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen varojen käyttämisestä määrää sen hallitus.

Säätiön perustaja Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki ry nimeää säätiön ensimmäisen hallituksen ja puheenjohtajan. Hallitus voi sen jälkeen täydentää itse itseään. Hallituksen koko on kolmesta seitsemään jäsentä. Jäsenen toimikausi on kolme vuotta, ja hänet voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus voi myös ottaa säätiölle toimitusjohtajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja muita hallituksen jäseniä siten, että yli puolet hallituksesta on saapuvilla. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen enemmistö ja äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Hallitus päättää puheenjohtajan ja jäsenten hallituspalkkion suuruudesta.

6§ Varsinaisia hallituksen kokouksia on vuosittain vähintään kaksi; ensimmäisessä esitetään talousarvio, toimintakertomus ja tilinpäätös. Jälkimmäisessä esitetään tilintarkastajien lausunto ja päätetään siitä aiheutuvista toimenpiteistä.

Ylimääräisiä kokouksia hallitus pitää tarpeen mukaan. Ylimääräinen kokous on pidettävä, jos joku hallituksen jäsen sitä kirjallisesti puheenjohtajalta ilmoittamansa asian käsittelemistä varten pyytää.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tai heidän ollessaan estyneitä hallituksen jäsenen kutsusta. Kokouskutsu on lähetettävä kullekin jäsenelle kirjeitse tai sähköpostitse vähintään 7 päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

7§ Säätiötä edustavat kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

8§ Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee säätiölle yhden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. Tilintarkastajien tulee olla hyväksyttyjä tilintarkastajia.

9§ Näiden sääntöjen muuttamiseen ja säätiön lopettamiseen vaaditaan, että päätös siitä tehdään kahdessa vähintään kolmen viikon väliajoin pidettävässä hallituksen kokouksessa, ja että päätös kummassakin kokouksessa tehdään äänten enemmistöllä, joka vastaa vähintään kahta kolmasosaa hallituksen jäsenten kokonaislukumäärästä. Sääntöjen muuttamiselle on haettava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

10§ Säätiön lakatessa on sen varat luovutettava säätiön tarkoitusta vastaavaan tarkoitukseen.

11§ Muissa kohdin noudatetaan säätiölain määräyksiä.