Apurahan myöntäminen

Hakemuksia otetaan vastaan ympäri vuoden. Päätös tehdään kolmen kuukauden sisällä hakemuksen saapumisesta, jos siinä on mukana kaikki tarvittavat liitteet. Mikäli hakemuksen käsittelyä varten tarvitaan lisätietoja tai liitteitä, päätöksen saaminen voi kestää kauemmin. Tieto päätöksestä lähetetään hakijoille kirjallisesti.

Päätökset apurahoista tekee Tukilinjafoorumi tukitoiminnan painopisteiden mukaisesti.

Henkilökohtaisten apurahojen myönnetty summa on keskimäärin noin 700 euroa, ja se vaihtelee pääsääntöisesti 100 eurosta 1500 euroon.  Tukea myönnettäessä etusija annetaan tukitoiminnan painopisteitä vastaaville hakukohteille: työllistymiseen ja opiskeluun, tämän jälkeen harrastamiseen ja muuhun aktiiviseen elämään.

Myönteinen tukipäätös voi olla myös osittainen. Silloin hakijalle voidaan myöntää isompaan hankintaan osa-apuraha tai tukea myönnetään vain osaan hänen hakemistaan kohteista.

Saman hakijan uusi hakemus otetaan käsittelyyn aikaisintaan neljän vuoden kuluttua edellisestä myönteisestä päätöksestä. Poikkeuksen tästä muodostaa yhteistyöapuraha. Sen saaminen ei estä hakemasta Tukilinjalta tänä aikana apurahaa muuhun tarkoitukseen.

Tuen perille vieminen

Tuki pyritään toimittamaan hakijalle laskutuslupana hankintapaikkaan. Rahallinen tuki voidaan sovitusti maksaa myös maksutositetta vastaan tai välineenä.

Laskutuslupa on tiettyyn hankintapaikkaan osoitettu maksuväline. Siihen on merkitty:

  • Tieto siitä, mitä laskutusluvalla on tarkoitus hankkia
  • Hankinnan/hankintojen maksimisumma
  • Laskutusluvan käyttäjän nimi ja syntymäaika

Laskutusluvalla ei voi maksaa muuta kuin niitä tuotteita tai palveluita, jotka siihen on kirjattu.

Laskutuslupaa käytetään siten, että tuensaaja antaa sen hankintaa tehdessään myyjälle. Sen jälkeen hän voi tehdä laskutusluvassa mainitut hankinnat. Laskutuslupa jää hankinnan yhteydessä liikkeelle ja liike laskuttaa Tukilinjaa tehdystä hankinnasta. Jos tuensaaja haluaa ostaa maksimisummaa arvokkaamman tuotteen, hän maksaa laskutusluvan ylittävän summan itse.

Laskutuslupa on pääsääntöisesti voimassa 12 kuukautta luvan päivämäärästä alkaen.  Kun laskutuslupa on myönnetty monivuotiseen toimintaan, voi sen voimassaoloaika olla pidempi.

Toivomme että myönnetty tuki käytetään mahdollisimman pian. Myönnetty apuraha on käytettävissä neljä vuotta.

 

Tukipäätösten julkaiseminen

Tukilinja-säätiö on vuoden 2020 alusta muuttanut apurahapäätösten nimien julkaisukäytäntöä. Henkilökohtaisen apurahan saajan nimi julkaistaan jatkossa pelkillä nimikirjaimilla, ellei saaja toivo koko nimen julkaisua. Tähän asti käytäntö on ollut se, että nimi on painetussa lehdessä julkaistu etunimen nimikirjaimella ja sukunimellä, jollei apurahan saaja ole toivonut pelkkiä nimikirjaimia. Lehden nettiversiossa on tähänkin asti käytetty pelkkiä nimikirjaimia.

Nimikirjaimien lisäksi päätöksessä mainitaan apurahan saajan paikkakunta. Tarvittaessa myös paikkakunta voidaan poistaa julkaistavista tiedoista tai muuttaa isommaksi maantieteelliseksi alueeksi (esim. Savo tai Pohjois-Suomi).

Tukipäätökset julkaistaan siksi, että avoin tiedottaminen tuen kohdistumisesta edistää merkittävästi tilaajien halukkuutta tukea toimintaa. Päätösten perustelut antavat heille konkreettista tietoa siitä, millaisia ongelmia vammat ja sairaudet voivat aiheuttaa ja millaisin keinoin niitä voidaan ratkoa. Vinkki hyvästä ratkaisusta kulkee näin eteenpäin. Tieto päätöksen julkisuudesta ehkäisee myös tuen väärinkäyttöä.

Päätösteksteissä painotetaan tuen tavoitteita ja perusteita, ei tuensaajan toimintakyvyn rajoitteita. Esimerkkejä päätösteksteistä voi lukea nettisivujen osiosta apurahojen saajat.

Hakemusprosessissa tarvittavat tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tiedot hakemuksista ja päätöksistä kirjataan tukitoiminnan asiakasrekisteriin. Sen ylläpidossa noudatetaan Tukilinjan asiakasrekisterin eettisiä periaatteita.