Yhteisöapuraha

Onko yhteisönne aloittamassa uutta työllistymistä tai koulutusta tukevaa toimintaa, johon tarvitaan taloudellista tukea, jota ei voida muualta saada? Järjestääkö vammaisten taiteilijoiden ryhmäsi yhteisnäyttelyn tai teatteriesityksen, mutta tapahtuman tilavuokraan, tarvikkeisiin tai markkinointiin ei ole varaa? Onko erityisluokka lähdössä luokkaretkelle tai harrastejoukkue kisamatkalle, mutta kulut nousevat osallistujille liian suuriksi?

Näin haet apurahaa

Yhteisöapurahoja myönnetään sellaisille pienimuotoisille yleishyödyllisille toimijoille ja yhteisöille, joiden kautta tuki kanavoituu suoraan toimintarajoitteisille yksityishenkilöille. Tavoitteena on tukea toimintarajoitteisten ihmisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia koulutukseen, työllistymiseen ja aktiiviseen elämään.

Ensisijaisesti tuki on tarkoitettu edistämään uusien toimintamuotojen aloittamista. Yhteisöapurahalla voidaan myös edistää tällaisen uuden toimintamuodon juurruttamista osaksi yhteisön perustoimintaa.

Apurahaa haetaan sähköisellä Yhteisöapurahan hakulomakkeella. Hakemuksesta tulee käydä ilmi konkreettinen tuen tarve, joten erittele tarvittavat hankinnat tai toiminta kustannuksineen. Kohdassa Tuen tarve voit kertoa yhteisösi toiminnasta ja sen taloudellisesta tilanteesta. Kohtaan Muualta haetut ja saadut apurahat kirjataan muualta samaan tarkoitukseen haettavat ja/tai saadut apurahat.

 

Tukea ei myönnetä seuraaviin kohteisiin:
– Yhteisöjen jatkuviin kiinteisiin kuluihin, kuten tilavuokriin ja palkkakuluihin.
– Myytävien tuotteiden ostamiseen tai myyntiin valmistettavien tuotteiden materiaalikuluihin.
– Retkien tai matkojen ruokailuista aiheutuviin kuluihin.
– Kuntien tai kaupunkien oman toiminnan tai niiden omistamien laitosten ja sisaryhtiöiden toiminnan kuluihin tai välinehankintoihin (esim. asumisyksiköt).

 

Tarvittavat liitteet kaikkiin yhteisöapurahahakemuksiin:
• Hakemuksesta tulee käydä ilmi, millaisia toimintarajoitteita yhteisön jäsenillä on ja mikä on heidän elämäntilanteensa.
• Yhteisön verotuspäätös.
• Yhdistyksen viimeisin toimintakertomus ja toimintasuunnitelma sekä tulos- ja taselaskelma. Ei-yhdistysmuotoisista hankkeista tarvitaan myös vastaavat tiedot. Uuden yhdistyksen, jolla ei ole vielä toimintakertomusta tai toimintasuunnitelmaa, tulee liittää apurahahakemukseen yhdistyksen perustamisasiakirja ja säännöt sekä kuvaus yhdistyksen toiminnasta tai kevyemmän tilinpitomallin mukainen selvitys yhdistyksen tuloista, menoista, varoista ja veloista.
• Nettisivujen osoite ja mahdollinen esite tai muu tiedotemateriaali toiminnasta.

Hakukohteiden mukaiset liitteet:

Tapahtuma- tai toiminta-apuraha:
• Tapahtuman, hankkeen tai toiminnan kokonaissuunnitelma (mm. rahoitussuunnitelma, aikataulu, toimintarajoitteisten osallistujien ja muiden mahdollisten osallistujien määrä)
• Kun tukea haetaan uuden toimintamuodon käynnistämiseksi, tulee hakemukseen liittää selvitys siitä, miten toiminta aiotaan jatkossa rahoittaa ja juurruttaa osaksi jatkuvaa toimintaa.
• Kun tukea haetaan sellaisen tapahtuman järjestämiseen, josta kerätään sisäänpääsy- tai osallistumiskuluja, tulee hakemuksesta käydä ilmi mihin tuotto käytetään.
• Mikäli vastaavanlainen tapahtuma tai toimintaa on järjestetty aiemmin, tulee hakemukseen liittää raportti aiemmasta tapahtumasta sekä sen talousselvitys.

 

Toiminta- tai apuvälineapuraha:
• Toiminta- tai apuvälineen hinta, merkki, malli ja mahdollinen hankintapaikka.
• Selvitys siitä, minne toimintaväline sijoitetaan sekä siitä, kuka tai ketkä sitä pääsääntöisesti käyttäisivät sekä sen pääasiallinen käyttötarkoitus.
• Selvitys siitä, miten välineen huolto- ja ylläpitokustannukset katetaan.
• Välineen muu mahdollinen rahoitus.

 

Matka-apuraha:
• Matka-apurahaa myönnetään ryhmille vain toimintarajoitteisten osallistujien omavastuuosuuden pienentämiseen.
• Matkalle lähtevien toimintarajoitteisten osallistujien omavastuuosuuden suuruus ilman Tukilinjalta haettavaa tukea. Hakemuksesta tulee tarkkojen matkakulujen lisäksi käydä ilmi myös se, miten loppuosa kustannuksista aiotaan rahoittaa.
• Matkaan muualta haetut ja saadut apurahat.
• Ryhmien matka-apurahahakemuksiin tarvitaan osallistujaluettelo, jossa on eritelty ryhmän jäsenet, ohjaajat/ työntekijät/ opettajat/ läheiset ja avustajat.

 

Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti.

Hakemuksen käsittelyä nopeuttaa, jos liitteet ladataan mukaan sähköiseen hakemukseen.

Lisätietoa:

Täytä hakulomake