Apurahan hakijarekisterin tietosuojaseloste

Tukilinja-säätiön apurahojen hakijarekisterin tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste (8.5.2018) perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (2016/679) ja Henkilötietolakiin (523/1999).

 1. Rekisterinpitäjä
  Tukilinja-säätio sr
  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki
  09-4155 1500
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Heikki Laukkarinen
  Hermannin rantatie 12 B, 00580 Helsinki
  09 4155 1505
 3. Rekisterin nimi
  Tukilinja-säätiön apurahojen hakijarekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Rekisteriä käytetään apurahahakemusten kirjaamiseen, mahdollisten aiempien hakemusten tarkistamiseen, päätösehdotusten valmisteluun ja myönnettyjen apurahojen seurantaan ja tilastointiin.
 5. Rekisterin tietosisältö
  1. Hakijan yhteystiedot: sukunimi, etunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, henkilötunnus, pankkitilin numero sekä mahdollisen asianhoitajan yhteystiedot.
  2. Tiedot hakijan toimintarajoitteesta, taloudellisesta tilanteesta, hakukohteesta ja sen perusteista.
  3. Apurahakäsittelijän arvio hakemuksen kiireellisyydestä sekä kustannusarvio.
  4. Myönnetty tuki ja sen kustannus.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Hakijan tiedot saadaan hakijalta itseltään kirjeitse, Tukilinjan internetsivuilla olevalla hakulomakkeella tai sähköpostitse.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Tukilinja-säätiö sr ei luovuta tietoja säätiön ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin käyttää apurahakohdetta hankittaessa ja perille toimittamisessa sekä mahdollisissa hakijatyytyväisyyteen liittyvissä tutkimuksissa. Tällaisissa tutkimuksissa käytetään erikseen sovittuja suojattuja internetyhteyksiä ja sftp-palvelimia sekä salattuja sähköposteja.Apurahan saajien tietoja voidaan heidän suostumuksellaan ja haluamassaan laajuudessa luovuttaa Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki ry:lle, joka julkaisee tehdyt tukipäätökset Tukilinja-lehdessä.Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaiselle viranomaiselle väärinkäytösten selvittämiseksi.Muille kolmansille osapuolille ei tietoja luovuteta.
 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tukilinja-säätiö sr ei luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 9. Tietojen säilytysaika
  Rekisteriä käytetään apurahahakemusten hakuvälin seurantaan. Hakijan tunnistetiedot poistetaan automaattisesti 6 vuoden kuluttua hakupäivästä laskien.
 10. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Apurahahakemuksia sisältävän järjestelmän käyttöön ja muuttamiseen ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joiden työhön hakemusten käsittely kuuluu. Heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Kullakin käyttäjällä on oman käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla.Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukitussa ja vartioidussa tilassa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain siihen oikeutetut henkilöt. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.
 11. Tarkastus- ja korjausoikeus
  Hakijalla on oikeus pyytää raportti itseään koskevista tiedoista ja pyytää tietojen korjaamista. Pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle, joka vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Tarvittaessa yhteyshenkilö pyytää lisätietoja, joilla asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan.
 12. Tietosuojaselosteen muuttaminen
  Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää esimerkiksi lainsäädännön tai yhteistyökumppaneiden muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 25.5.2018.