Prioriteringarna i bidragsverksamheten

Den bästa ekonomiska hjälpen är den som ger hjälp till självhjälp. Sådan hjälp försvagar inte mottagarnas självkänsla och verkar därför inte passiverande. Av den här orsaken stödjer vi i första hand handikappade sökandes egna, individuella planer för arbetslivsrehabilitering, utbildning och sysselsättning.

Det primära målet för föreningens bidragsverksamhet är att stödja handikappade personers yrkesutbildning och yrkeslivsrehabilitering och att hjälpa dem att komma ut i arbetslivet som aktiva samhällsmedlemmar utgående från deras egna möjligheter.

Det ekonomiska bidraget från föreningen styrs på grundval av ansökningarna i första hand till handikappade personer som är mindre bemedlade eller som löper risk att slås ut på grund av de merkostnader som handikappet innebär.

Barn och ungdomar befinner sig i ett levnadsskede då bra utbildning, hjälpmedel och rehabilitering på ett avgörande sätt kan förändra deras framtida villkor. Vi tycker det är särskilt viktigt att satsa just på dem.

Vi stödjer gärna enskilda handikappade personer, men deltar också i lokala projekt vars mål överensstämmer med våra och via vilka vårt stöd går direkt till handikappade privatpersoner. Därutöver beviljar föreningen i mån av möjlighet bidrag till sådana projekt som samhället inte finansierar och som främjar huvudmålet för Tukilinjas verksamhet.

Alla personer med handikapp eller långtidssjukdom klarar sig inte på den öppna arbetsmarknaden. Ändå har många av dem både funktionsförmåga och vilja att delta i samhällsverksamhet – studier, aktiv fritidsverksamhet eller frivilligt arbete till exempel inom handikapporganisationerna. Vi vill också stödja den här strävan efter ett meningsfullt liv.

Våra bidragsmedel är begränsade och därför beviljar VKTT ry inte medel för verksamhet eller redskap som samhället, arbetsgivaren eller försäkringsanstalten enligt lagen är skyldig att tillhandahålla.

En prenumeration på Tukilinja är inget krav för att kunna få bidrag och chansen att få bidrag är inte större för att man prenumererar på den. Genom att prenumerera på tidningen stödjer man föreningens verksamhet.

Storleken på ett bidrag eller värdet på ett hjälpmedel varierar från några hundra euro till 4999 euro beroende på den sökandes behov och ekonomiska situation. På summor som överstiger detta belopp skulle den sökande privatperson bli tvungen att betala gåvoskatt.