Behöver Du bidrag från Tukilinja?

Två centrala principer gäller för Tukilinjas bidragsverksamhet. Den första är att du, som är handikappad och behöver bidrag, själv ansöker om det bidrag du anser dig behöva. Den andra är att det är enkelt att ansöka om bidrag från föreningen.

Du kan söka bidrag året om utan ansökningstider. Ansökan kan också göras av en person som företräder dig eller av någon annan närstående person. Kom ihåg att organisationen är finskspråkig. 

Som bilaga behövs alltid läkarintyg eller motsvarande intyg (kopiorna räcker) över den sökandes handikapp eller över långvarig sjukdom som gör det svårt för personen att klara av vardagliga sysslor. Hushållets storlek och inkomster måste också uppges. För varje vuxen som bor på samma adress som den sökande behöver vi en fullständig kopia av intyget över den senast verkställda beskattningen. Ansökningarna returneras inte.

Om det inte går att sluta sig till bidragsbehovet av din ansökan, kontaktar vi dig och berättar hur du kan komplettera ansökan.

Anvisning för sökare

För att påskynda besluten ger vi några anvisningar nedan. Om du följer dem kan behandlingen av din ansökan begränsas till 2–3 månader.

1. Jämför ditt mål med prioriteringarna i bidragsverksamheten

Mera information om bidragen finns på webbplatsens finska sidor på sidan Tätä tuemme. I varje tidningens sista sidor publiceras också en lista över de senast beviljade bidragen jämte motiveringar. I tidningar finns artiklar som berättar om bidragsmottagarna. Tidigare nummer av tidningen finns under avdelningen Tukilinja-lehti / Lehtiarkisto. Det kostar ingenting att läsa dem.

Vi har inte på förhand begränsat vad du kan söka bidrag för, vi har bara vissa prioriteringar i vår bidragsverksamhet. Till exempel beviljar vi mycket datorer därför att behovet av sådana är stort – det är alltså datorer som vi får flest ansökningar om. Bidraget kan gälla nästan vad som helst som kan hjälpa en person att få jobb nu eller i framtiden eller främja jämlik funktionsförmåga. Stöd kan variera från startbidrag för företag till kursavgifter eller från dataprogram för habilitering till utbildning av en servicehund.

2. Använd e-blanketten eller skriv en fritt formulerad ansökan

Du kommer i gång med ansökningsprocessen redan med en ansökan på rutigt papper, men vi kan behandla din ansökan först när vi har fått tillräckligt med uppgifter och de bilagor som behövs. Ansökningsprocessen påskyndas alltså om vi får de här uppgifterna utan att behöva be om dem.

Du kan ansöka om bidrag genom ett fritt formulerat brev där du berättar om din livssituation, ditt mål och din plan för hur du har tänkt nå det. Du kan också använda blanketten som finns på finska sidor.

Dina och/eller din företrädares kontaktuppgifter ska alltid vara med, det vill säga namn, adress och telefonnummer. I det fall att ansökan leder till ett positivt beslut behöver vi också din och vid behov din företrädares personbeteckning samt ditt kontonummer.  Vi kontaktar dig brevledes om vi behöver ytterligare uppgifter. Om vi har din e-postadress, påskyndas processen. Uppgifterna behandlas konfidentiellt.

3. Berätta öppet om din ekonomiska situation

Dina egna inkomster ger inte en tillräcklig bild av din ekonomiska situation. Vid beslutet beaktar vi inkomsterna vid den senast verkställda beskattningen för samtliga vuxna personer som hör till ditt hushåll. Inkomsterna ställs i relation till hushållets storlek och därför bör alla personer som bor på samma adress nämnas i bidragsansökan.

I ansökan bör du dessutom alltid uppge hur stort penningbelopp du ansöker om eller vad den apparat eller det hjälpmedel du ansöker om kostar. Aspekter som talar för beviljande av bidrag är att målen är realistiska och konkreta. Det är alltid bra att nämna hur stor din egen finansierings-andel är.

När du ansöker om ett hjälpmedel eller en apparat är det bra att nämna vad hjälpmedlet heter, märket, inköpsstället och priset. Om det rör sig om en dator räcker det med att beskriva vad datorn behövs till.

När det är fråga om bidrag för kostnader som beror på att du startar ett företag, är det bra att bifoga en budget och en plan för hur verksamheten ska köra i gång.

Om du behöver stöd för resor mellan hemmet och studieplatsen bör du bifoga uppgifter om antalet resor samt deras längd och pris. Är det fråga om en ovanligare utbildning kan du till exempel bifoga en broschyr eller websidor, som presenterar läroanstalten.

De beviljade bidragen varierar från några tiotals euro upp till 4999 euro. Ju större belopp du ansöker om, desto mer ingående bör du motivera ditt mål samt skaffa fram sakkunnigutlåtanden och rekommendationer. Bara i undantagsfall kan vi bevilja bidrag som överskrider 4999 euro.  På donationer som överstiger detta belopp måste bidragsmottagaren betala skatt.

4. Be om utlåtanden och samla in beskattnings-uppgifter för de vuxna i hushållet

Vid behandlingen av ansökningar behöver vi alltid ett intyg över handikappets art (läkarintyg eller epikris) samt uppgifter om hushållets storlek och inkomster. Kopiorna räcker.

För varje vuxen som bor på samma adress som den sökande behöver vi en fullständig kopia av intyget över den senast verkställda beskattningen. Om inkomsterna för någon av personernas del väsentligt har förändrats sedan skatteintyget, lönar det sig att bifoga ett intyg över de förändrade inkomsterna samt uppgifter om orsaken till förändringen.

I allmänhet lönar det sig att genom rekommendationer och utlåtanden från sakkunniga (speciallärare/ lärare/ läkare/ terapeut) motivera hur stort behov du har av det hjälpmedel eller den habilitering för vilken du söker bidrag. När barn eller ungdomar ansöker om datorer är ett sådant utlåtande nödvändigt.

När man ansöker om en dator till ett barn måste man antingen i ansökningstexten eller i en bilaga utreda att det i familjen, terapin eller skolan finns tillgång till sakkunnig handledning både för användning av datorn och programmen och vid behov för anskaffning eller lån av dataprogram för habilitering.

Om du ansöker om stöd för att täcka studiekostnaderna behövs det ett studieintyg eller ett annat intyg, till exempel över att du blivit antagen till en kurs.

Sakkunniga kan posta sitt utlåtande eller sin rekommendation direkt till Tukilinja bara i det fall att den egentliga ansökan redan har kommit in. I varje fall måste rekommendationen alltid förses med avsändarens kontaktuppgifter och måste innehålla uppgift om till vems ansökan den hör. Vi börjar behandla ansökan först när de obligatoriska bilagorna har kommit in.

Om du inte använder e-blanketten, kan du skicka din ansökning också per e-post eller post:

E-post:
apurahat (at) tukilinja.fi

Post:
Tukilinja / bidrag
Böletået 5
00240 Helsingfors

Vi behandlar ansökningarna konfidentiellt. När du kontaktar personalen ta hänsyn till att organisationen är finskspråkig. Ansökningarna och bilagorna returneras inte, och därför bör du inte sända sådana bilagor i original som du kommer att behöva senare.

5. Skriftligt beslut kommer på posten

Bidragsbesluten fattas vid Tukilinjas månatliga möte, Tukilinja-forum. Alla inkomna ansökningar som innehåller de uppgifter och bilagor som behövs för behandlingen behandlas vid första möjliga tillfälle. Besluten fattas genom rangordning av ansökningarna enligt prioriteringarna i Tukilinjas bidragsverksamhet (Tätä tuemme, finns på finska sidor av webplatsen).

Vår strävan är att fatta beslutet inom 3 månader räknat från den dag då ansökan jämte erforderliga uppgifter och bilagor har registrerats på Tukilinjas lista över bidragsansökningar. Vi sänder beslutet till dig per post.

Avslag på ansökan motiveras inte särskilt. Motiveringarna finns i prioriteringarna i bidragsverksamheten, som vi räknat upp på den här webbplatsen. De sökandes ekonomiska situation och livssituation i övrigt har också stor betydelse vid besluten. Antalet ansökningar har också en avgörande inverkan på hur många personer vi kan hjälpa vid respektive tidpunkt.

När beslutet är positivt publiceras det i tidskriften Tukilinja. Om den sökande av välgrundade skäl så önskar kan bara initialerna sättas ut.

6. Överlåtande av bidraget eller hjälpmedlet

Dagen efter att beslutet har fattats postar vi ett brev om saken till dig. Några dagar senare beställer vi hjälpmedel som levereras per post till ditt hem.

Om det beviljade bidraget är ett datatekniskt hjälpmedel kan föreningen vanligen hjälpa till med att köpa det. Genom upphandling kan vi köpa in apparaterna till ett lägre pris än privatpersoner kan i detaljhandeln. För föreningen är detta kostnadseffektiv verksamhet som gör att vi kan dela ut fler bidrag. För många hjälpmedelsmottagare kan det också vara besvärligt att ordna inköp och transport av apparaten.

Tukilinja beställer hjälpmedlet/datorn för leverans per post till bidragsmottagarens hemadress. Apparaten anländer mellan en vecka och en månad efter beställningen. Leveranstiden beror på importören. Posten meddelar inte på förhand när de levererar en postförsändelse, men om ingen är hemma just då kan man beställa ny hemkörning.

OBS! Om du får en dator eller en annan apparat i bidrag bör du spara fraktsedeln som sitter på förpackningen. Den innehåller uppgifter om garanti och garantiservice samt tillverkarens kontaktuppgifter. Det är alltid tillverkaren som beviljar garantin.