Laskutuslupakumppani-rekisterin tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste (1.9.2020) perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (2016/679) ja Henkilötietolakiin (523/1999)

1. Rekisterinpitäjä
Tukilinja-säätiö sr
Hermannin rantatie 12B, 00580 Helsinki
09 4155 1500

2. Rekisterin ylläpitäjä
Tukilinja-säätiö sr
Hermannin rantatie 12B, 00580 Helsinki
09 4155 1500

3. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Heikki Laukkarinen
Hermannin rantatie 12 B, 00580 Helsinki
09 4155 1505

4. Rekisterin nimi
Tukilinja-säätiön laskutuslupakumppanirekisteri

5. Yritystietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään laskutuskumppanuuteen liittyvien laskutusasioiden hoitoon ja yhteydenpitoon. Rekisterin tietoja voidaan käyttää myös Tukilinja-säätiön omaan suoramarkkinointiin.

6. Rekisterin tietosisältö
1. Yrityksen nimi- ja yhteystiedot
2. Tieto yrityksen kanssa sovituista laskuttamiseen liittyvistä yksityiskohdista

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Yritystiedot saadaan rekisteröidyltä yritykseltä laskutuslupakumppanuudesta sovittaessa joko puhelimitse tai sähköpostitse.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Tukilinja-säätiö sr voi siirtää tietoja säätiön yhteistyökumppaneille vain suoramarkkinointitarkoituksessa, jonka kautta voidaan kerätä varoja Tukilinja-säätiön toimintaan.
Kaikissa näissä siirroissa käytetään erikseen sovittuja suojattuja internetyhteyksiä ja sftp-palvelimia sekä salattuja sähköposteja.
Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaiselle viranomaiselle väärinkäytösten selvittämiseksi. Muille kolmansille osapuolille ei tietoja luovuteta.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tukilinja-säätiö sr ei luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Tietojen säilytysaika
Rekisterinpitäjä säilyttää laskutuslupakumppanin tietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty ja käsitelty tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, joiden fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo myös vaitiolovelvollisuus.
Tietoja siirretään rekisterinpitäjän ja rekisterin ylläpitäjän sekä muiden yhteistyökumppaneiden välillä vain suojattujen internetyhteyksien yli, käyttämällä suojattuja sftp-palvelimia tai salatuin sähköpostein.

12. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Asiakkaalla on oikeus pyytää raportti itseään koskevista tiedoista, tietojen korjaamista, poistamista tai unohtamista. Pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisteristä vastaavalle taholle, joka vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Tarvittaessa yhteyshenkilö pyytää lisätietoja, joilla asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan.

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön tai yhteistyökumppaneiden muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 24.11.2021.